Priorități și ținte strategice

PRIORITATEA 1: Asigurarea calitătii învaţământului cu accent pe dezvoltarea   competenţelor cheie şi formarea competenţelor specifice;

PRIORITATEA 2: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor;

PRIORITATEA 3: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin reţeaua ITP. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în concordanţă cu abilitaţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii;

PRIORITATEA 4: Promovarea imaginii unităţii şcolare.

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera.

 

ŢINTE STRATEGICE:

  1. Atingerea nivelului maxim al descriptorilor de performantă.
  2. Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare profesională pentru elevii din mediul urban şi rural şi creşterea procentului de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.
  3. Participarea personalului didactic , didactic auxiliar, administrativ,nedidactic si de conducere la programe de formare.
  4. Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi coerente, în conditiile asigurării calitatii si transparentei în educatie.
  5. Elaborarea unor suporturi informationale necesare dirigintilor în activitatea de consiliere şi orientare.
  6. Asigurarea functionării cabinetului de consiliere psihopedagogică.
  7. Asigurarea conditiilor materiale optime pentru realizarea activitatilor instructiv educative